Learn The History Of Egypt

เรียนรู้ประวัติของปรเทศอิยิปต์ทำความเข้าใจการใช้ชีวิตในแบบวิธีชีวิตที่ต้องเจอกับความร้อน เรื่องเล่าในอดีตที่เป็นเรื่องเล่ามากมาย ตั้งแต่ตำนานของประเทศอิยิปต์  อิยิปต์โบราณ หรือ เรียกว่า ไอยคุปต์ ที่เป็นหนึ่งอารยธรรมาที่ต้องเรียกว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ มีแม่นำที่มีชื่อเสียงอย่าง แม่น้ำไนล์ ถ้าย้อนไปในยุค คริตศักราชจะรู้ว่าประเทศนนี้มีความทันสมัย และมีการบริหารประเทศที่น่าสนใจมาก ร่วมไปถึงการสร้างที่น่าตื่นใจอย่างพีระมิด